Açılır Menü
RssFacebook
Açılır Menü

Yazar : Eklenme Tarihi: Mar 2, 2013 Kategori: Haberler | 0 yorum

İdari Yargı Hakimliği

İdari Yargı Hakimliği

A- NİÇİN İDARİ YARGI HAKİMLİĞİ?
İdarenin eylem ve işlemlerinden “menfaati ihlal edilen” ya da “hak kaybına uğrayan” kimse,yetkili yargı yerine başvurarak idari işlemin iptalini yada karşılaştığı haksızlığın giderilmesini isteyebilir. İdari yargıda görev yapan hakimler,kişilerle yürütme ve idare arasındaki ilişkileri düzenleyen mevzuatın uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları karara bağlamakla görevlidirler. Bu bağlamda idari yargı hakiminin, hukuki bilgi ve uzmanlık oluşumunda kamu hizmetleri alanında da deneyim sahibi olması gerekmektedir.

İdari yargı hakimleri, ilk derece mahkemelerinde görev yapanlar ve Danıştay’da görev yapanlar olarak iki ana grubu ayrılır;

• İlk Derece Mahkemelerinde Görev Yapan Hakimler; Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinde görev alırlar.

• Danıştay TetkikHakimleri; Tetkik Hakimleri 5 yıl meslekte hizmet etmiş ve olumlu sicil almışolanlar arasından HSYK tarafından atanırlar.

Hakim statüsünü taşımak, adaleti bilmek,uygulamak ve hakkaniyetle dağıtmak, toplumda itibar görmek, görev yerlerinin ilmerkezlerinde olması mesleğin önemlitercih sebeplerindendir.

B- İDARİ HAKİMLERİN ÖZLÜK HAKLARI
Adalet Bakanlığı tarafından hakim ve savcılara sağlanan lojman ve diğer sosyal hak ve yardımlarda yararlanırlar.Ayrıca hakimler ve savcılar azlolunamazlar. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması nedeniyle de olsa aylık ve ödeneklerinden ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamazlar, kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk edilemezler.

İdari Yargı Hakim adayının maaşı ortalama 2.550 TL
İdari Yargı Hakimininmaaşı ortalama 3.100 TL
1. derece kadrolu İdari Yargı Hakiminin maaşı 5.550 TL

C- İDARİ HAKİMLERİN GÖREV VE YETKİLERİ
İdari yargıda görev yapan hakimler,kişilerle yürütme ve idare arasındaki ilişkileri düzenleyen idare hukuku vevergi hukuku mevzuatının uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları karara bağlamaklagörevlidirler.

D- ÇALIŞMA DÜZENLERİ
İdare mahkemeleri sadece il merkezlerinde bulunduklarından, idari hakimlerinde çalışma yerleri il merkezleridir.

Mesai saatleri yönünden Devlet Memurları Kanunu’ndaki hükümlere tabidirler. Farklı olarak gerekli hallerde hafta sonu ve tatil günlerinde nöbet tutarlar.

İdare mahkemelerinde davalar genellikle dosya üzerinden görülür. Duruşmalı davalar nadiren gerçekleşir. Bu nedenle,İdari Yargı Hakimleri genellikle mesailerini masa başında dosya incelemesi yaparak geçirirler.

E- İDARİ YARGI HAKİMLERİNE SAĞLANAN YURT DIŞI İMKANLARI
Bilgi ve görgülerini artırmak,meslekleriyle ilgili araştırma yapmak, kurs ve öğrenim görmek üzere seçilen yada iç veya dış burstan yararlanan hâkim ve savcılar iki yılı; uluslararasıkuruluşlarda ya da yargı organlarında çalışmak üzere görevlendirilenler ise üçyılı aşmamak üzere Adalet Bakanlığınca yurt dışına gönderilebilirler. Busüreler, gerekirse en çok bir katına kadar uzatılabilir.

Bakanlık merkez, bağlı ve ilgilikuruluşlarında görevli olanlar dışındaki hakim ve savcılar için Hakimler veSavcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınır.

Bu surette yurt dışına gidip üç aydanfazla yurt dışında kalanlar, yurda dönüp mesleğe başladıktan sonra beş yıl süreile mecburî hizmet yapmak zorundadırlar. Mecburî hizmet yapmadan görevdenayrılmak isteyenler, yurt dışında kaldıkları sürede kendilerine ödenen aylık,ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin,mecburî hizmetin eksik kalan kısmıile orantılı miktarını iki kat olarak ödemekle yükümlüdürler.

Fikrini Söyle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir